Garance vrácení školného v případě nepřijetí na VŠ
Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Biologie

Rámcová osnova

Obecná biologie a biologie buňky

Osobnosti světové a naší biologie. Vznik a vývoj Země. Živé soustavy, jejich vznik a vývoj. Látkové složení živých soustav. Mechanismy evoluce. Buněčná teorie. Rozdíl mezi prokarytickou a eukaryotickou buňkou, mezi rostlinnou a živočišnou buňkou. Chemické složení buňky, bílkoviny, sacharidy, nukleové kyseliny, jejich struktura a funkce. Základy biochemických procesů. Membrány a membránové organely, jádro, jadérko. Cytoskelet. Buněčný cyklus, syntéza DNA, RNA a bílkovin, mitóza.

Nebuněční, prokaryota, chromista, prvoci

Nebuněční: priony, viry. Prokaryota: archea, bakterie, sinice. Chromista. Prvoci. Charakteristické znaky. Medicínsky a průmyslově významní zástupci. Bakteriální viry, jejich stavba a reprodukce, klasifikace. Viry člověka. Klasifikace, rozmnožování a význam bakterií. Klasifikace prvoků, životní cykly prvoků způsobujících onemocnění člověka.

Botanika

Houby, řasy, mechorosty, kapraďorosty, rostliny nahosemenné a krytosemenné. Stavba rostlin, pletiva a orgány vegetativní a rozmnožovací. Fyziologie rostlin: minerální výživa, fotosyntéza, respirace, vodní režim, rozmnožování a růst. Gametofyt, sporofyt, životní cykly. Medicínsky a průmyslově významní zástupci. Obecná ekologie, základní ekologické pojmy.

Zoologie

Vznik mnohobuněčnosti. Diblastika, triblastika, medicínsky a hospodářsky významní zástupci. Zárodečné listy a jejich deriváty. Evoluce orgánů a orgánových soustav, tělní pokryv, soustava opěrná, nervová, trávicí, dýchací, cévní, rozmnožovací, vylučovací. Fyziologie živočichů, ontogenetický vývoj, vývoj přímý a nepřímý. Etologie, ekologie živočichů.

Člověk I.

Anatomie a fyziologie člověka. Tkáně. Soustava kosterní: kostra člověka, spojení kostí. Soustava svalová, stavba svalu. Soustava oběhová: tělní tekutiny, soustava mízní. Imunita specifická a nespecifická. Soustava dýchací, mechanika dýchání.

Člověk II.

Anatomie a fyziologie člověka. Soustava trávicí, trávicí trubice, metabolismus látek a energií v lidském těle. Soustava pohlavní, rozmnožování, ontogenetický vývoj člověka (prenatální a postnatální). Fylogenetický vývoj člověka. Soustava vylučovací, soustava kožní. Tělesná teplota a její udržování.

Člověk III.

Anatomie a fyziologie člověka. Soustava nervová, princip šíření nervového vzruchu, ústřední NS a obvodové nervy. Ústrojí smyslová. Receptory. Řízení látkové, soustava endokrinních žláz a funkce jednotlivých hormonů.

Genetika

Molekulární základy dědičnosti. Gen, exprese genů, uložení genu na chromosomu. Genetický kód, vazba genů. Struktura chromosomu, meióza. Replikace, transkripce, translace. Dědičnost gonozomální a autozomální, cytoplasmatická, mitochondriální. Mendelovy zákony. Dominance a recesivita. Chromosomové určení pohlaví. Geneticky podmíněné choroby člověka, mutace, mutageny. Mikrobiální genetika, genetika populací. Genové inženýrství.

Stručný komentář kolektivu našich lektorů

Výuka je koncipována jako dvoufázová. Dle výše uvedené rámcové osnovy je v každé části probrána, shrnuta a zopakována obecná problematika podle středoškolských osnov, což tvoří cca 50% hodinové dotace. Dalších 30% hodinové dotace tvoří ta část výuky, která je přizpůsobena studiu na požadovaném typu vysoké školy dle konkrétní VŠ. Zbývajících 20% výuky je věnováno praktickému cvičení. V každém bloku (dni) výuky je realizována přijímací zkouška “nanečisto” z probírané problematiky.