Garance vrácení školného v případě nepřijetí na VŠ
Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Chemie

Rámcová osnova

Obecná chemie

Složení a struktura hmoty – složení a struktura atomu, kvantování elektronového obalu (orbitaly, kvantová čísla), chemická vazba, stereochemie.

Periodický systém – periodický zákon a jeho důsledky, pojmy prvek, látka, názvosloví anorganických sloučenin a komplexů.

Chemické výpočty – koncentrace roztoku, výpočty koncentrací roztoků, pojem látkového množství, výpočty z chemických rovnic (stechiometrické výpočty).

Teorie kyselin a zásad – pojmy kyselina a zásada v různých pojetích, elektrolytická disociace.Oxidace a redukce – pojem oxidace a redukce, vyčíslování oxidačně-redukčních rovnic, oxidace a redukce v praxi.

Reakční kinetika a termochemie – chemické reakce 1., 2. a vyšších řádů, molekularita reakce, chemická rovnováha (Guldberg-Waagův zákon), termochemické zákony.

Anorganická chemie

Využití periodického zákona v odvození vlastností prvků – základní charakteristiky všech skupin (s – prvky, p – prvky, f – prvky a d – prvky).

Charakteristiky významných prvků – vlastnosti, příprava a použití významných prvků a jejich sloučenin, jejich charakteristické reakce.

Koordinační chemie – pojem komplexu, izomerie v komplexech, významné koordinační sloučeniny.

Metody studia anorganických sloučenin – principy základních analytických metod používaných při kvalitativní i kvantitativní analýze.

Organická chemie

Základní pojmy organické chemie – vaznost, pojem organické sloučeniny, jednoduchá a násobná vazba v organických sloučeninách, konstituční, konformační a konfigurační izomerie, optické vlastnosti organických látek.

Základy názvosloví organických sloučenin – různé přístupy k jednoznačnému pojmenování organické látky.

Přehled chemických reakcí v organické chemii – přehled a charakteristické příklady.

Základní skupiny organických látek – uhlovodíky (alifatické a aromatické), halogenderiváty uhlovodíků, alkoholy a fenoly, ethery, aldehydy a ketony, karboxylové kyseliny a jejich deriváty (substituční a funkční), aminy, heterocyklické sloučeniny.

Základy makromolekulární chemie – základní typy polymeračních reakcí, výroba plastů, přírodní makromolekulární látky.

Metody studia organických sloučenin – principy základních analytických metod používaných při kvalitativní i kvantitativní analýze.

Biochemie

Základní biochemické pojmy – živý organismus, životní pochody, metabolismus, fotosyntéza, dýchání, enzymatické reakce, termodynamika fosfátů (makroergní vazby).

Základní stavební kameny biochemie a jejich chemické a biochemické vlastnosti – sacharidy (jednoduché i složené), lipidy (jednoduché lipidy a složené lipidy – fosfolipidy, glykolypidy apod.), aminokyseliny (zejména proteinogenní aminokyseliny), bílkoviny, nukleové kyseliny.

Některé přírodní látky a jejich funkce – enzymy, vitamíny, hormony, léčiva.

Metody studia biochemických sloučenin – principy základních analytických metod používaných při kvalitativní analýze.

Stručný komentář kolektivu našich lektorů

Výuka je koncipována jako dvoufázová. Dle výše uvedené rámcové osnovy je v každé části probrána, shrnuta a zopakována obecná problematika podle středoškolských osnov, což tvoří cca 50% hodinové dotace. Dalších 30% hodinové dotace tvoří ta část výuky, která je přizpůsobena studiu na požadovaném typu vysoké školy dle konkrétní VŠ. Zbývajících 20% výuky je věnováno praktickému cvičení. V každém bloku (dni) výuky je realizována přijímací zkouška “nanečisto” z probírané problematiky.