Garance vrácení školného v případě nepřijetí na VŠ
Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Fyzika

Rámcová osnova

Základní pojmy fyziky

Pojem fyzikální veličiny a její jednotky, systém SI, základní terminologie fyziky (hmotný bod, skalár, vektor apod.).

Mechanika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu, dráha, rychlost, zrychlení, volný pád, pohyb po kružnici, dynamika pohybu hmotného bodu, síla, Newtonovy zákony, hybnost tělesa, dostředivá a odstředivá síla, mechanická práce a účinnost, kinetická a potenciální energie.

Gravitační pole

Gravitační zákon, tíhové zrychlení, pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země, kosmické rychlosti, Keplerovy zákony, pohyby těles v centrálním poli Slunce.

Mechanika tuhého tělesa, kapalin a plynů

Silové momenty tuhých těles, rovnovážná poloha, skládání sil, jednoduché stroje, těžiště. Tekutiny, tlak a vztlak, proudění tekutin, obtékání tělesa.

Molekulová fyzika a termodynamika

Teplota, teplotní roztažnost, skupenství, vnitřní energie, teplo, struktura a vlastnosti pevných látek, kapalin a plynů, ideální plyn, stavová rovnice, povrchové napětí, kruhový děj, tepelné motory a stroje.

Mechanické kmitání a vlnění

Kmitavý pohyb, oscilátory, rezonance, postupné a stojaté vlnění, šíření vlnění prostorem, zvuk, základy akustiky.

Elektřina a magnetismus

Elektrický náboj, elektrické pole, elektrický proud a napětí, elektrický odpor, elektrický obvod, řešení jednoduchých elektrických obvodů, intenzita el. pole, práce v el. poli, kapacita, el. proud v kapalinách a plynech, magnetické pole, indukce a indukčnost, střídavý proud – vznik, výkon, transformátor, polovodiče, elektromagnetické vlnění, dipól, princip rozhlasu a televize.

Optika

Světlo jako vlnění (šíření světla, rozklad světla, fotometrie), zobrazení zrcadly a čočkami (základy paprskové optiky), fotometrie, optické přístroje, kvantová optika.

Fyzika elektronového obalu a atomového jádra

Modely atomu, silné a slabé síly, elementární částice, radioaktivita.

Speciální teorie relativity

Teorie relativity, její základní postuláty, relativnost současnosti, dilatace času (paradox dvojčat), kontrakce délek, relativistická hmotnost a hybnost.

Stručný komentář kolektivu našich lektorů

Výuka je koncipována jako dvoufázová. Dle výše uvedené rámcové osnovy je v každé části probrána, shrnuta a zopakována obecná problematika podle středoškolských osnov, což tvoří cca 30% hodinové dotace. Dalších 20% hodinové dotace tvoří ta část výuky, která je přizpůsobena studiu na požadovaném typu vysoké školy dle konkrétní VŠ. Zbývajících 50% výuky je věnováno praktickému cvičení. V každém bloku (dni) výuky je realizována přijímací zkouška “nanečisto” z probírané problematiky.