Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ


Cena: 3 990 Kč
Délka kurzu: 24 hod.
Datum konání: termín bude upřesněn
Hodinová dotace: po 8 hodinách

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se specifiky práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ. Důraz je kladen zejména na to, jak se tato práce liší od běžné práce s dětmi předškolního věku. Součástí kurzu je také náhled do legislativního rámce upravujícího práci s dvouletými dětmi. Jsou využity zejména slovní a demonstrační metody výuky.

Obsah kurzu

a) Podmínky a možnosti zařazení dvouletých dětí do MŠ – 4 hodiny

V úvodním modulu jsou účastníkům kurzu vysvětleny podmínky a možnosti zařazení dvouletých dětí do MŠ. Dále společně s lektorem diskutují přínosy a rizika zařazení těchto dětí do MŠ. Součástí modulu je také stručný popis práce s těmito dětmi ve vzdělávacích zařízeních v minulosti a v zahraničí.

b) Zařízení pro děti do tří let věku – 4 hodiny

Účastníci kurzu jsou v tomto modulu seznámeni s různými typy zařízení pro děti do tří let věku, která existují v České republice, podmínkami jejich fungování, specifiky jednotlivých zařízení. Dále jsou v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání obeznámeni s organizací, řízením a personálním a pedagogickým zajištěním mateřské školy. Navíc je jim vysvětleno, jakým způsobem mají komunikovat s rodiči dětí.

c) Specifika práce s dvouletými dětmi – 8 hodin

Tento modul je zaměřen na specifika práce s dvouletými dětmi. Účastníkům kurzu je vysvětleno, jak se práce s takto malými dětmi liší od běžné práce s dětmi předškolního věku.Posluchačům je předvedeno, jak pracovat s dvouletými dětmi pomocí hudební, výtvarné, pohybové či dramatické činnosti, a jak zapojit dvouleté děti do herních aktivit starších dětí. Součástí této části je také obeznámení účastníků se základy vývojové psychologie s důrazem na vývoj batolete. Zejména se jedná o činnosti jako:

  • osamostatňování se,
  • rozvoj řeči,
  • rozvoj symbolického myšlení,
  • učení hygienických návyků,
  • potřeba tělesné aktivity,
  • autváření vzorců jednání.

d) Právní předpisy vztahující se k zařazení dvouletých dětí do MŠ – 8 hodin

V závěrečném modulu se posluchači seznámí s legislativními podmínkami zařazení dvouletých dětí do mateřské školy.V tomto modulu se zejména dozvědí, jaká jsou kritéria pro zařazení těchto dětí do MŠ.