Garance vrácení školného v případě nepřijetí na VŠ
Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Základy společenských věd I.

Rámcová osnova

Psychologie I.

Vývoj psychologie, úkoly, hlavní směry v současné psychologii (hlubinná, neobehaviorismus, kognitivní, humanistická, transpersonální aj.), obecná psychologie a její pojem, soustava psychologických disciplín, hlavní směry v současné psychologii.

Psychologie II.

Vlastnosti osobnosti (konstituční vlastnosti, temperament, schopnosti a charakter), psychické procesy a stavy, vnímání, myšlení, potřeby, pozornost, paměť; vývojová psychologie (vývojová stádia od prenatálního období až po stáří), přehled základních aplikovaných psychologických disciplín: např. forenzní psychologie, psychologie reklamy, klinická psychologie, psychologie sportu apod.

Sociologie

Předmět, vertikální a horizontální členění, vznik a významní představitelé (Saint-Simon, Owen, Fourier, Comte, Le Bon, Weber, De Mayo, Gallup aj.), geografická, biologická, demografická, chicagská škola. Sociometrie – výzkumy veřejného mínění, dotazníky, ankety. Současné trendy.

Vybrané pojmy z filozofie

Hlavní filozofické disciplíny, antická škola, klasická řecká filozofie, středověká filozofie (patristika, scholastika), vývoj v dalších obdobích (renesance, baroko, osvícenství), pozitivismus, iracionalismus, současná filozofie.

Právo I.

Základy právní teorie, ústavní právo (prezident, vláda, Parlament, soudy, ČNB, NKÚ), správní právo (samospráva, státní správa, orgány obcí a krajů, územní a profesní samospráva, vybrané otázky z veřejného práva (trestní zákon, daně, státověda).

Právo II.

Občanské právo (vlastnictví, spoluvlastnictví, SJM, dědění, závazkové právo), rodinné právo (manželství, rodina), obchodní právo (obchodní společnosti, podnikatel), pracovní právo (pracovní smlouva, vznik, výpověď, dohoda apod.).

Ekonomie I.

Vymezení ekonomie, mikroekonomie versus makroekonomie, pozitivní versus normativní ekonomie, základní ekonomické pojmy (nabídka, poptávka, cena, trh, nezaměstnanost, inflace, platební bilance apod.), rozbor postavení subjektů fiskální a monetární politiky, analýza jejich právních statutů. Základní otázky z kategorie: cenné papíry, burzy cenných papírů, akcií, obligací apod., základní pojmy z marketingu, managementu a podnikové ekonomiky.

Ekonomie II.

Vývoj ekonomického myšlení (klasická škola, keynesiánství, monetarismus atd.), významní ekonomové (Smith, Keynes, Friedman, Samuelson), česká ekonomická škola (Rašín, Engliš, Šik). Vývoj a situace české a větové ekonomiky. Důvody vzniku a řešení současné ekonomické krize.

Stručný komentář kolektivu našich lektorů

Výuka je koncipována jako dvoufázová. Dle výše uvedené rámcové osnovy je v každé části probrána, shrnuta a zopakována obecná problematika podle středoškolských osnov, což tvoří cca 30% hodinové dotace. Dalších 40% hodinové dotace tvoří ta část výuky, která je přizpůsobena studiu na požadovaném typu vysoké školy dle konkrétní VŠ. Zbývajících 30% výuky je věnováno praktickému cvičení. V každém bloku (dni) výuky je realizována přijímací zkouška “nanečisto” z probírané problematiky.