Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Specifika práce s nadanými dětmi v ZŠ


Cena: 11 990 Kč
Délka kurzu: 56 hod.
Datum konání: termín bude upřesněn
Hodinová dotace: každou sobotu 8 hod.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit pedagogy prvního i druhého stupně základních škol se specifiky práce s nadanými žáky. Posluchačům kurzu je zejména vysvětleno, jakým způsobem mají pracovat s nadanými žáky a jak se tato práce liší od práce s ostatními žáky. Jsou zde používány převážně aktivizační metody, tedy metody situační a inscenační.

Obsah kurzu

a) Potřeba vzdělávání nadaných žáků – 8 hodin

V úvodním modulu je účastníkům kurzu vysvětlena nutnost práce s talentovanými žáky a důležitost podpory dalšího rozvoje jejich talentu v rámci inkluzivního vzdělávání. Vysvětlena je také sama podstat inkluze a její potřeba v ČR.Účastníci kurzu jsou rovněž seznámeni s částí 9.1 RVP pro základní vzdělávání, konkrétně je jim vysvětleno, že:

 • škola je povinna vytvářet podmínky k co největšímu využití potenciálu žáka,
 • výuka žáků by měla napomáhat rozvoji potenciálu žáka,
 • škola je povinna využít podpůrných opatření,
 • a je třeba věnovat pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

b) Identifikace nadaných žáků – 8 hodin

Modul je zaměřen na schopnost pedagoga rozpoznat talentovaného žáka. Součástí modulu je rovněž seznámení účastníků kurzu s typologií nadánídle Bettse a Neihartové:

 • úspěšné nadané dítě,
 • vysoce tvořivé nadané dítě,
 • nadané dítě maskující své schopnosti,
 • „ztroskotalé, odpadlé“ nadané dítě,
 • nadané dítě s určitou vývojovou poruchou,
 • autonomní nadané dítě.

c) Práce s nadanými žáky – 8 hodin

V tomto modulu jsou posluchači seznámeni s tím, jak pracovat s nadanými žáky, a jak se tato práce liší od práce s ostatními žáky. Jsou zde uváděny konkrétní příklady, simulovány různé situace s aktivním zapojením účastníků. Prezentovány jsou příklady dobré praxe a zkušenosti některých základních škol.

d) Role pedagoga při práci s nadanými žáky – 16 hodin

Tento modul je zaměřen na roli pedagoga při práci s nadanými žáky. Posluchačům je vysvětleno, jakým způsobem mají pracovat s nadanými žáky. Tato část kurzu je převážně praktická a jsou zde využity zejména situační metody a inscenační metody. Tomu odpovídá také hodinová dotace daného modulu.

Teoretická část tohoto modulu je pak zaměřena na klasifikaci typologie pedagogů dle různých autorů, konkrétně se jedná o

 • typologii pedagogů podle W. O. Döringa,
 • typologii pedagogů podle E. Luka,
 • typologii pedagogů podle E. Vorwickela.

e) Specifika práce s nadanými žáky na základních školách – 16 hodin

V rámci tohoto modulu jsou účastníci seznámení s tím, jak se práce s talentovanými žáky liší od práce s ostatními žáky. I v této části jsou připraveny zejména praktické ukázky se zapojením dvou lektorů, kteří demonstrují rozdíly v práci s běžnými a mimořádně nadanými žáky. Účastníci kurzu se pak do situací aktivně zapojí.Součástí tohoto modulu je rovněž přehled možných metod pro práci s nadanými žáky v ZŠ v souladu s RVP pro základní vzdělání, jako jsou:

 • předčasný nástup dítěte ke školní docházce,
 • vzdělávání skupiny,
 • specializované třídy,
 • účast žáka na výuce předmětů ve vyšších ročnících,
 • zadávání specifických úkolů,
 • příprava a účast na soutěžích a podobně.