Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Začínáme pracovat s nadanými žáky na SŠ a VOŠ


Cena: 3 990 Kč
Délka kurzu: 24 hod
Datum konání: termín bude upřesněn
Hodinová dotace: po 8 hodinách

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit pedagogy středních a vyšších odborných škol se základy práce s nadanými žáky. Součástí kurzu je také nastínění základní legislativní úpravy práce s nadanými žáky v České republice. Jedná se o kurz, který účastníky uvádí do problematiky práce s nadanými žáky v ČR. Jsou zde využívány zejména slovní metody výuky, ale také metody demonstrační a situační.

 

Obsah kurzu

a) Definice nadaného žáka – 8 hodin

Součástí modulu je seznámení posluchačů s aspekty nadaného žáka a se specifiky projevů jeho chování. Účastníkům je vysvětleno, koho lze považovat za nadaného žáka a koho nikoliv.Konkrétně jsou účastníci seznámeni s jednotlivými modely výkladu pojmu nadání, jako jsou výklady nadání založené na schopnostech, výklady nadání pomocí kognitivních složek, výklady nadání orientované na výkon či socio-kulturně orientované výklady nadání.Nabytí těchto teoretických poznatků pak účastníkům umožní v praxi rozpoznat talentovaného žáka.Tento program není zaměřený na přímou pedagogickou činnost a práci s nadanými žáky, ale na problematiku právního rámce práce s nadanými dětmi a zejména na otázky rozpoznání nadání a výkladu specifik chování a učení nadaných žáků. Za tímto účelem je výklad veden nejen právničkou s pedagogickou praxí, ale zejména zkušenou psycholožkou, která pracovala s nadanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami více než deset let v rámci svého působení v PPP. Jedná se o úvod do problematiky z právního a psychologického pohledu.Výklad je doprovázen praktickou ukázkou na fiktivních příkladech typů žáků.Součástí je test, pomocí kterého si účastnici kurzů vyzkouší, zda by dokázali rozpoznat mimořádné nadaného žáka.

b) Právní úprava práce s nadanými žáky v ČR – 8 hodin

V rámci tohoto modulu jsou účastníci kurzu seznámeni s legislativní úpravou práce s nadanými žáky v podmínkách České republiky. Jedná se zejména o Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášku 48/2005 Sb. a vyhlášku č. 73/2005 Sb.Účastníci se pod dohledem lektora s právním vzděláním naučí orientovat v základních aspektech právní úpravy práce s nadanými žáky. Konkrétně se dozví:

  • jak je v právním prostředí ČR nadaný žák definovaný,
  • jak je definovaný, a co obsahuje individuální vzdělávací plán,
  • za jakých podmínek je možné zařadit žáka do vyššího ročníku,
  • a za jakých podmínek je možné vytvářet skupiny, ve kterých talentovaní žáci pracují.

c) Identifikace nadaných žáků – 8 hodin

Závěrečná část kurzu je zaměřena na identifikaci nadaných žáků. Posluchačům je vysvětlena typologie a hlavní znaky chování nadaných studentů, jako jsou:

  • potřeba učit se,
  • vynikající paměť,
  • motivace,
  • aktivita,
  • zvídavost,
  • či bohatá slovní zásoba.

Tato část kurzu je tematicky zaměřena právě na tyto aspekty. Nejedná se o část kurzu zaměřenou na diagnostiku.