Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Denní ANGLIČTINA

Tento kurz je určen studentům, kteří mají zájem zdokonalit své jazykové znalosti intenzívním studiem. Pomaturitní studium jazyků SOKRATES je zapsáno ve vyhlášce Ministerstva školství č.322/2005 Sb. Pro studenty, kteří tímto studiem bezprostředně navazují na studium střední školy ukončené maturitní zkouškou to znamená prodloužení statutu studenta, se všemi jeho výhodami (např. státem hrazené povinné zdravotní i sociální pojištění, započítání doby studia jako soustavné přípravy na povolání (důchodové pojištění), pro rodiče možnost přídavků na děti, studentské slevy např. MHD apod.). Cílem výuky v kurzu je rozvoj aktivních i pasivních dovedností nezbytných pro jazykové vzdělání. Rozdělením výuky na celky dle těchto dovedností (reading, writing, use of English, listening and speaking) a zajištěním jejich střídání v rámci týdenního rozvrhu jsou studenti zároveň připravování ke zvládnutí mezinárodně uznávaných zkoušek (např. Cambridge ESOL). V rámci výuky proběhne zkouška nanečisto tak, aby studenti měli reálnou představu o své připravenosti danou zkoušku zvládnout.

Rámcová osnova

Čtení s porozuměním textu (reading)

Studenti se naučí pracovat s textem jako celkem. Prostřednictvím cvičení, kdy odpovídají na otázky týkající se textu, přiřazují či doplňují části textu, nebo rozhodují, zda tvrzení jsou pravdivá či nikoli. Příprava je vedena pro úspěšné složení mezinárodně uznávaných zkoušek a zároveň vhodným výběrem témat jsou splňovány i další cíle výuky.

Psaní (writing)

Psaní je druhým pasivním celkem výuky. Studenti se naučí sestavit správně dopis, životopis, esej atd. Důraz je kladen na správnou stylistiku, držení se tématu a přesné dodržování zadaných kritérií.Správné užívání jazyka (use of English) se prolíná všemi celky. Studenti jsou vedeni ke správnému používání i náročných gramatických jevů.

Poslech (listening)

Poslech (listening) s porozuměním je oblastí, kde se v plné míře využije technických možností učeben. Studenti plní úkoly obdobně jako u práce s textem na základě vyposlechnutých situací. Výuka bude vedena i rodilým mluvčím.

Komunikace (speaking)

Komunikace (speaking) je zcela aktivním celkem. V souladu s požadavky mezinárodních zkoušek jsou studenti vedeni k sebeprezentaci, souvislému vyjádření vlastního názoru, popisu situace či věci. Významná část výuky je věnována zdokonalování studentů v umění rozhovoru. Profesionální tým pedagogů pečlivě vybírá zajímavá cvičení, úkoly a aktivity, které může student dále použít v každodenních situacích. Základem výuky je připravit k jazykovým dovednostem, jež umožní dorozumět se a vyjádřit vlastní názor. Aktivním zapojením studentů do zajímavých komunikativních situací (pracovní pohovor, pracovní jednání, prezentace) se rozvinou jejich schopnosti pohotově reagovat v cizím jazyce bez přílišného hledání slovních spojení. Znalost širší slovní zásoby jim tak umožní přirozeně volit formulace, které přesně vyjádří jejich názor, podobně jako v mateřském jazyce.

Stručný komentář kolektivu našich lektorů

Výuka je členěna na celky dle jednotlivých dovedností tak, aby studenti byli připraveni na mezinárodně uznávané zkoušky, avšak neomezí se pouze na přípravu k těmto zkouškám, ale v jejím rámci vyučující prohlubují znalosti studentů týkajících se reálií anglicky mluvících zemí, především Velké Británie, USA a zemí Commonwealthu. Hodiny jsou obohaceny texty z vybraných literárních děl předních anglických autorů, z denního tisku a časopisů. Texty jsou využívány jako podkladové materiály pro následnou diskuzi a konverzační aktivity. Slovní zásoba a komunikativnost je rozvíjena i v tématech běžných životních situací (jídlo, počasí, sportovní aktivity, nakupování apod.). Nezbytnou a neopomíjenou oblastí je příprava studentů v oblasti komunikace se zaměstnavateli (sestavení životopisu, příprava na přijímací pohovor atd.).