Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost dětí v předškolním věku


Cena: 2 990 Kč
Délka kurzu: 16 hod.
Datum konání: termín bude upřesněn
Hodinová dotace: po 8 hodinách

Cíl kurzu

Cílem kurzu je připravit pedagogy na rozvíjení čtenářské gramotnostidětí v předškolním věku. Absolvent kurzu bude schopen u dítěte vzbudit zájem o četbu a vytvořit u něj vztah ke knihám.Budou zejména schopni naučit děti správně vyslovovat, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, porozumět tomu, co slyší, sledovat a vyprávět příběh, sledovat očima zleva doprava a poznat některá písmena a číslice. Využívány jsou metody slovní, demonstrační a situační.

Obsah kurzu

a) Potřeba čtenářské gramotnosti u dětí – 4 hodiny

V úvodu kurzu jsou posluchači seznámení s potřebou rozvoje čtenářské gramotnosti s ohledem na děti v předškolním věku. Součástí tohoto modulu je rovněž příprava účastníků takovým způsobem, aby byli schopni děti motivovat k četbě, vysvětlení podstaty čtenářských dílen, možnosti a formy spolupráce s knihovnami včetně praktických ukázek a sdílení dobré praxe a příkladů některých škol.

Konkrétně je účastníkům vysvětlena potřeba rozvoje:

  • řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních,
  • komunikativních dovedností,
  • dovedností, které předcházejí čtení i psaní

 

b) Přehled literatury vhodné pro předškolní děti – 8 hodin

V rámci tohoto modulu se účastníci kurzu seznamují s konkrétními literárními díly, která jsou vhodná pro děti v předškolním věku. Na konkrétních knihách jim je také předvedeno, jak mohou děti motivovat ke čtení, jak správně s knihou pracovat, jak vhodně rozvrhnout čas pro jednotlivé aktivity dětí apod. Účastnící kurzu se zapojují v roli dítěte.

c) Role pedagoga při rozvíjení čtenářské gramotnosti – 4 hodiny

Závěrečná část kurzu je pak věnována roli pedagoga při rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí v předškolním věku.Jedná se zejména o:

  • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry,
  • hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti,
  • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace,
  • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů,
  • vyprávění toho, co dítě slyšelo.