Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Specifika práce s nadanými žáky na SŠ a VOŠ


Cena: 15 990 Kč
Délka kurzu: 80 hod.
Datum konání: termín bude upřesněn
Hodinová dotace: každou sobotu po 8 hod.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit pedagogy středních a vyšších odborných škol se specifiky práce s nadanými žáky. Posluchačům kurzu je zejména vysvětleno, jakým způsobem mají pracovat s nadanými žáky, a jak se tato práce liší od práce s ostatními žáky. Přestaveny jsou odpovídající výukové metody. V kurzu jsou pak využity zejména situační a inscenační metody výuky, které účastníkům umožní aktivní zapojení do výuky a praktické osvojení si procvičovaných dovedností.

Obsah kurzu

a) Potřeba vzdělávání nadaných žáků – 8 hodin

Na úvod kurzu je posluchačům vysvětleno, proč je důležité pracovat s nadanými žáky. Rovněž je zmíněna nutnost individuálního přístupu k nadaným žákům. Rozebírána je problematika inkluzivního vzdělávání ve světe i v ČR a role vzdělávání nadaných žáků v rámci inkluze.

b) Legislativní úprava práce s nadanými žáky v České republice – 8 hodin

V rámci tohoto modulu jsou účastníci kurzu seznámeni s legislativní úpravou práce s nadanými žáky v podmínkách České republiky. Jedná se zejména o Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášku 48/2005 Sb. a vyhlášku č. 73/2005 Sb.

c) Identifikace nadaných žáků – 8 hodin

V tomto modulu se posluchači naučí identifikovat nadané žáky s ohledem na jejich vlastnosti, jako jsou intelektové schopnosti, tvořivost a angažovanost v úkolu. Kurz není zaměřen na diagnostiku, ale na schopnost pedagoga prvotně rozpoznat mimořádné nadání žáka tak, aby mohl být zahájen odpovídající způsob vzdělávání.Posluchačům je dále vysvětlena typologie a hlavní znaky chování nadaných studentů, jako jsou:

 • potřeba učit se,
 • vynikající paměť,
 • motivace,
 • aktivita,
 • zvídavost,
 • či bohatá slovní zásoba.

Zejména v této části kurzu se uplatní situační výukové metody, které umožní účastníkům aktivně se zapojit do výuky a vyzkoušet si různé role v simulovaných situacích.

d) Typologie nadání – 8 hodin

V rámci modulu Typologie nadání jsou posluchači seznámení s typologií nadánídle Bettse a Neihartové:

 • úspěšné nadané dítě,
 • vysoce tvořivé nadané dítě,
 • nadané dítě maskující své schopnosti,
 • „ztroskotalé, odpadlé“ nadané dítě,
 • nadané dítě s určitou vývojovou poruchou,
 • autonomní nadané dítě.

To jim, společně s modulem Identifikace nadaných žáků, umožní správně včas identifikovat a vhodně zařadit talentovaného žáka. Jsou zde uváděn praktické ukázky na fiktivních příkladech typů žáků.

e) Role pedagoga při práci s nadanými žáky – 16 hodin

Tento modul je zaměřen na roli pedagoga při práci s nadanými žáky. Posluchačům je vysvětleno, jakým způsobem mají pracovat s nadanými žáky. Představen jsou příklady dobré praxe.Dálejsou posluchačům představeny aspekty RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné školy, které souvisejí s prací s talentovanými žáky. Také v této části kurzu se uplatní situační metody výuky.

f) Specifika práce s nadanými žáky na SŠ a VOŠ – 16 hodin

V rámci tohoto modulu jsou účastníci seznámení s tím, jak se práce s talentovanými žáky liší od práce s ostatními žáky.Konkrétně je vyzdvižena potřeba

 • spolupráce s bývalou ZŠ žáka od okamžiku jeho přijetí,
 • spolupráce s rodinou žáka,
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou,
 • tvorby individuálního studijního plánu,
 • tvorby speciálních tříd,
 • a tříd se zrychleným postupem ve výuce.

I zde jsou použity demonstrace různých typů žáků, ať již s nadáním či nikoliv, a inscenační metody výuky. Nutná je zde spolupráce dvou lektorů, kteří do inscenační výuky dále zapojí také účastníky kurzu.

g) Specifika práce s nadanými žáky v oblasti přírodovědných předmětů – 16 hodin

Závěrečný modul je věnován specifikům práce s nadanými žáky v oblasti přírodovědných předmětů. Posluchačům jsou vysvětleny specifické projevy přírodovědně zaměřených talentovaných žáků, jako jsou:

 • jedinečné způsoby chování ve výuce,
 • přístup k přijímání didaktických informací,
 • individualismus,
 • negativní projevy chování,
 • náladovost,
 • snaha „nachytat učitele“ apod.

Poté jsou účastníci kurzu obeznámeni s postupy, jak s těmito žáky pracovat. Mezi tyto přístupy lze řadit zejména:

 • nechat žáky přemýšlet, objevovat a diskutovat,
 • ukázat žákům vlastní omylnost,
 • nechat učební proces vést jejich otázkami a zájmy,
 • používat racionální argumenty,
 • poslouchat žáky a učit se od nich,
 • podporovat vnitřní motivaci,
 • projevit zájem o jejich vlastní způsob řešení apod.

Jsou zde představeny příklady dobré praxe z přírodovědně zaměřených škol, ukázky výukových metod, a to i s použitím ICT. Účastníci kurzu se naučí je prakticky využívat, čemuž odpovídá také hodinová dotace.