Garance vrácení školného v případě nepřijetí na VŠ
Databáze VŠ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ BLENDED LEARNING
Chceš být
MUDr., JUDr., Mgr.
nebo Ing.?
GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO
Naše knihy
Vás připraví
Přípravné kurzy
ON-LINE
Příprava na státní přijímací zkoušku na střední školu

Základy společenských věd II.

Rámcová osnova

Mezinárodní vztahy I – konstituování evropské civilizace

Antika (helenismus, Řím a Evropa), středověké fenomény (stěhování národů, křížové výpravy, Tataři), formování novověké Evropy (třicetiletá válka, Napoleon Bonaparte, Vídeňský kongres), Evropa 19. století, první světová válka, Versaillský mírový systém

Mezinárodní vztahy II – svět ve víru 20. století

Meziválečné mezinárodní vztahy, vzestup fašismu, druhá světová válka, studená válka a odzbrojování, poválečné mezinárodní konflikty, pád komunismu v Evropě

Mezinárodní organizace a základy mezinárodního práva

Organizace spojených národů, NATO, Varšavská smlouva, Rada Evropy, OBSE, mezinárodní ekonomické organizace (MF, WB, WTO, OECD, G8), základy mezinárodního práva

Integrace a Evropská unie

Historické pokusy o integraci Evropy, moderní vymezení pojmu integrace, Evropská unie (vznik, vývoj, dokumenty, právo EU, orgány EU)

Politologie I – politické systémy a ideologie

Obecná charakteristika politických systémů od starověku po současnost (demokracie, republika, oligarchie, monarchie), politické ideologie 19. století a 20. století (liberalismus, konzervatismus, socialismus, demokracie, komunismus, fašismus, terorismus)

Politologie II – politické systémy vybraných velmocí

Politické systémy USA, Německa, Francie, Velké Británie a Ruska, včetně historického vývoje

Politický vývoj a systém na území českých zemí

Rakouská monarchie a česká politika, meziválečné Československo (1. ČSR, 2. ČSR), Protektorát Čechy a Morava, na cestě ke komunistickému režimu a vláda komunismu v Československu, „sametová revoluce“ 1989, ústavní základy obnovené demokracie

Vybrané právní a náboženské momenty euroamerické civilizace

Prameny evropského práva, charakter středověkého práva, vývoj křesťanské církve, současné právní systémy, ústavní základy Rakouské monarchie a Československa

Stručný komentář kolektivu našich lektorů

Výuka je koncipována jako dvoufázová. Dle výše uvedené rámcové osnovy je v každé části probrána, shrnuta a zopakována obecná problematika podle středoškolských osnov, což tvoří cca 30% hodinové dotace. Dalších 40% hodinové dotace tvoří ta část výuky, která je přizpůsobena studiu na požadovaném typu vysoké školy dle konkrétní VŠ. Zbývajících 30% výuky je věnováno praktickému cvičení. V každém bloku (dni) výuky je realizována přijímací zkouška “nanečisto” z probírané problematiky.